HAKKIMIZDA

INTERDATA, 20 yılı aşkın tecrübeye sahip uzman kadrosu ile;

 

  • Savunma ve Güvenlik,
  • İnsansız Hava Araçları,
  • Veri Merkezi & Altyapı Çözümleri,
  • Güneş Enerjisi Sistemi (GES),
  • Katma değerli Endüstriyel yapılar,
  • IT teknolojileri

alanlarında Sistem Entegratör kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.

Günümüz teknolojisi ile birlikte değişen müşteri ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi, fark yaratan ve özgün çözümler sunmaktadır.
Interdata, farklı teknolojilerde bilgi birikimine sahip uzman teknik personelleri, kaliteli ürün ve hizmet sunma anlayışı ile farklı alanlardaki müşterilerinin sahadaki zor ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmektedir. İnterdata ürünleri, hizmetleri ve satış sonrası saha servis destek hizmetleri ile sürekliliğin en yüksek müşteri memnuniyeti ile sağlanmasını hedef edinmiştir.

Uzman kadrosu ile Projelendirme, Tasarım, Uygulama, Danışmanlık,Test & Devreye Alma çözümleri ve hizmetleri sunan ve bu konuda standartları belirlemek için yola çıkmış bir kuruluştur.

Yeni teknolojik gelişmeleri sürekli takip eden, bu gelişmeleri ürün ve hizmetlerine yansıtarak öncü olmaya çalışan, kendisine ve çevresine değer katan, ekibi ile temel değerleri koruyan; etik kuralları, iş ahlakı ve dürüstlüğünden taviz vermeden pazarda tercih edilen bir iş ortağı olmayı amaçlamıştır

Vizyonumuz / Misyonumuz

Savunma, güvenlik ve bilgi teknolojileri alanlarında, değişen ihtiyaçlara yönelik milli ve özgün çözümlerle ulusal ve uluslararası pazarda aranan ana entegratör firma olmaktır.
Sürdürülebilir kalite anlayışımız, teknolojik alt yapımız ve uzman kadromuz ile milli ihtiyaçları gözeten, insana ve çevreye saygılı bakış açımızla katma değer yaratan ürün ve hizmetler geliştirmektir.

BGYS Politikası

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin ana teması; Interdata’da insan, altyapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS politikamızın amacı;

İçeriden veya dışarıdan, bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehditlere karşı Interdata bilgi varlıklarını korumak bilgiye erişilebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,
Erişilebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmek.

Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Ekibi tarafından soruşturulmasını sağlamak.

İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek.

Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

KYS Politikası

Ülke menfaatleri ön planda olmak koşuluyla;

Müşteri beklentilerini doğru analiz ederek, uygun maliyet ve üstün kalite seviyesi ile müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmayı,

Uluslararası standartlarda yapılan tasarım çalışmaları ve geniş ürün gamı ile yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet gücümüzü artırmayı,

Toplam kalite anlayışı ile ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun, insana ve çevreye duyarlı, sahip olduğumuz bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin öneminin bilincinde, müşterilerimize ürün ve hizmet sunmayı,

Üstün bir kalite yönetim sistemine ulaşmak için sürekli iyileştirme anlayışıyla çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın tam katılımını sağlamayı,
Taahhüt ederiz.

KVKK

Öncelikle, kişisel verilerinizin, veri sorumlusu tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlendiğini belirtmek isteriz.

Amacımız; Kanunun 10. maddesi gereğince, Veri Sorumlusu olan Şirketimizin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi, Kanunun 11. maddesinde sayılan ve 7. maddede ayrıntılarına yer verilen diğer haklarınız konularında sizi en şeffaf ve kapsamlı şekilde aydınlatmaktır.

Bu kapsamda kişisel verilerinizin işlenmesi ve paylaşılmasını gerektiren her durumda dikkate aldığımız politikamızın, bu verilerin hukuka uygun olarak elde edilmesi, muhafaza edilmesi ve gerektiğinde ancak izin verildiği ölçüde aktarılmasının sağlanması olduğunu da belirtmek isteriz.

Şirketimiz çağrı merkezimize ulaşmanız sebebiyle T.C. kimlik numaranız, vergi dairesi ve vergi kimlik numaranız, banka hesap bilginiz, tabi olduğunuz yetkili kurum ve kuruluşlara dair bilgi, ad ve soy isminiz faaliyetin mevzuata uygun yürütülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; kişilerin açık rızasına istinaden veya tabi olduğumuz mevzuat başta olmak üzere kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, hukuki yükümlüğün yerine getirilebilmesi için zorunlu olması, yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veyahut meşru menfaatin gerektirmesi sebebiyle, KVKK’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla ve Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla doğrudan/dolaylı/yurtiçi/yurtdışında sürdürdüğümüz faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tüzel ve gerçek kişiler, tedarikçiler, alt yükleniciler, iş ortaklarımız, hissedarlarımız, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir.

Özellikle ifade etmek isteriz ki, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz sırasında kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde işlenmesi maksadıyla yasalarca gerekli görülen idari ve teknik güvenlik tedbirleri hassasiyetle uygulanmaktadır.

Bu aydınlatma metnine konu olan kişisel verileriniz yalnızca yetkili kişinin erişimi ile sınırlı olacak şekilde muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz, saklama süresi sonunda veri sorumlusunun kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikasında açıklandığı şekilde silinecek, yok edilecek ya da anonim hale getirilecektir.

Kanunun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahipleri, kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmesi halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilgisini isteme, 6698 sayılı kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun işlenmiş olmasına rağmen işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik işlemler vasıtasıyla silinmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahipleri olarak haklarınıza ilişkin başvurunuzda adınızın, soyadınızın ve başvurunuz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın, talep konunuzun bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Kanun’un 13. maddesi uyarınca veri sorumlusu olarak Şirketimiz başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır ve yanıtı başvuru sahibinin e-mail adresine veya fiziki adresine (kendi tercihine bağlı olarak) iletir.

Ancak işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret başvuru sahibinden alınabilir.

Başvuru formuna web sitemizden erişebilirsiniz. Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, gerekli belgeleri ekleyerek veri sorumlusunun Hacettepe Teknokent 6. Ar-Ge F Blok No:1 Çankaya/Ankara adresine iletebilirsiniz. Başvurularınızı ayrıca, elektronik ortamda 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan güvenli elektronik imzalı olarak ya da mobil imza veya ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanmak suretiyle adresine konu kısmında “Kişisel Veri Bilgi Edinme Talebi Başvurusu” ifadesi ile iletilmelidir.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir.

Teşekkür ederiz.

İlgili Kişi Başvuru Formu

İlgili Kişi Başvuru Formuna buradan ulaşabilirsiniz.